Privacy & disclaimer

Privacyverklaring Babymanager 

Babymanager respecteert uw privacy en behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden we ons aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG) hieraan stelt. 
We leggen u uit waarom we bepaalde informatie verzamelen, hoe we uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden we informatie aan u of anderen verstrekken.
De beveiliging van uw gegevens

Door het gebruik van Babymanager laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. 

Actief verstrekte gegevens
Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult of elektronisch naar ons toestuurt, hieronder wordt ook verstaan de verstrekte informatie in chatgesprekken en videogesprekken. Daarnaast worden er op onze website gegevens automatisch opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens.

Passief verstrekte gegevens
Om de website Babymanager optimaal op klantwensen te kunnen afstemmen, verzamelt Babymanager niet-persoonlijke, statistische bezoekinformatie. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, het klikgedrag, het bezoektijdstip en de bezoekfrequentie. 
Babymanager heeft procedures om ervoor te zorgen dat personen die daartoe niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. 

Uw verstrekking van informatie
Bij de aanmelding voor Babymanager vragen we u om uw persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon). De verstrekte gegevens gebruikt Babymanager voor de verwerking van uw aanmelding, het uitvoeren van de dienst, de evaluatie van de dienst en het nakomen van wettelijke regelingen. 

Onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor de juiste en zorgvuldige verwerking van gegevens. Al onze medewerkers hebben dezelfde geheimhoudingsplicht. 
Verstrekking van informatie aan derden
Babymanager verstrekt zonder uw toestemming geen gegevens aan derden.

Recht op inzage in opgeslagen data
Als u wilt weten welke gegevens we van u hebben opgeslagen (en of deze juist zijn), dan heeft u het recht op inzage in uw data. U kunt kosteloos uw data inzien via uw account.
Als uw account onjuistheden bevat, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of (indien wettelijk mogelijk) te verwijderen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bewaartermijn gegevens
We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is naar aanleiding van uw aanvraag. Wij hebben na de dienstverlening de wettelijke plicht om gegevens van u te bewaren en zullen hierbij alleen de hiervoor noodzakelijke gegevens bewaren. Hierbij houden we ons aan de wettelijk gestelde eisen ten aanzien van bewaartermijnen. 


De volgende bewaartermijnen zijn op Babymanager van toepassing:
We bewaren uw geanonimiseerde gegevens met als doel kwaliteitsverbetering van Babymanager gedurende maximaal 2 jaar.
We bewaren uw chat/mail gegevens gedurende maximaal 6 maanden.
We bewaren uw accountgegevens, inclusief foto’s tot 3 maanden na opzegging.
Evaluaties en klachten met als doel kwaliteitsverbetering worden gedurende maximaal         2 jaar bewaard.
We hebben een fiscale bewaarplicht om uw gegevens voor onze administratie gedurende    7 jaar te bewaren.

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze klacht voorleggen aan de Functionaris Gegevensbescherming. De Functionaris Gegevensbescherming wordt ondersteund door een Privacyteam. Zij zullen uw klacht binnen 2 werkdagen in behandeling nemen en u hierover informeren.
Stuur uw klacht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Statistieken en onderzoek
U ontvangt na afsluiting van de dienst een evaluatie van de dienstverlening. 
Wij behandelen uw evaluatie alleen intern en geanonimiseerd voor interne kwaliteitsverbetering.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. U vindt de laatste versie van de privacyverklaring op deze pagina. Het verdient aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Babymanager (onderdeel van Kraamzorg 1op1)
Boomgaard 2
2871 PW Schoonhoven

Versie 2-02062023